Integrovaná produkcia sa nachádza medzi klasickým spôsobom poľnohospodárstva a ekologickým. O jeho hlavných troch benefitoch pre človeka aj udržateľnosť hovorí riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska – Jozef Šumichrast.

1. Zdravšie plodiny

Dopestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom, spotrebiteľ tak jednoducho dostáva zdravšiu plodinu. Pred zberom úrody sa musí robiť rozbor plodov na obsah dusičnanov, ťažkých kovov a rezíduá pesticídov. Všetky analýzy musia byť vykonané akreditovanými laboratóriami. Pravidelne je kontrolovaný obsah živín a ťažkých kovov v pôde. Integrovaná produkcia umožňuje spotrebiteľovi kúpiť kvalitnejšie produkty, ktoré neprecestovali pol sveta a majú zabezpečený princíp vysledovateľnosti priamo k pestovateľovi a miestu, kde bola plodina vypestovaná.

2. Obmedzenie chémie

Súčasťou integrovanej produkcie je monitoring škodlivých organizmov a pestovaním vybraných odrôd zeleniny rezistentných proti chorobám a škodcom používaním certifikovaného osiva, sa v maximálnej možnej miere obmedzuje aplikácia chemických prostriedkov. Používanie pesticídov je až poslednou možnosťou a to len v opodstatnených prípadoch. Dopestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom, pred zberom úrody sa musí robiť rozbor plodov na obsah dusičnanov, ťažkých kovov a tiež analýzy či neobsahujú ani zvyšky pesticídov.

3. Rozvoj lokálnej produkcie

Integrovaná produkcia predstavuje rozumné riešenie a harmóniu medzi konvenčným a ekologickým pestovaním. Do podmienok podpory sa dajú vložiť postupy, ktoré budú viesť producentov od konvenčného pestovania postupnými krokmi smerom viac k ekologickému pestovaniu. Ak by tieto podpory boli motivačné pre pestovateľov, môžu pomôcť rozvoju lokálnej produkcie a zároveň umožnia zaviesť také pestovateľské postupy, ktoré budú šetrnejšie pre životné prostredie a prínosné pre spotrebiteľov.

Viac k tejto téme sa dočítane na www.zrodene.eu

Pridaj komentár