Vzdelávanie je oblasťou, ktorá je s našou existenciou spojená už od samotných počiatkov. Prešli stovky rokov a schválili sa desiatky reforiem, kým sa sformoval systém vzdelávania, aký poznáme v súčasnosti. Popri materských, základných, stredných, vysokých, umeleckých či rôznych alternatívnych školách, ktoré sú súčasťou aj systému celoživotného vzdelávania, je jeho súčasťou tiež sebapoznávanie – autognóza. Práve tému vzdelávania a jeho dôležitosť v našich životoch, sme otvorili spolu so životným koučom a etikoterapeutom Vladimírom Červenákom, ktorý je spoluzakladateľom nadácie podporujúcej projekt – Eduvolúcia, ktorého cieľom je vytvárať priateľské prostredie, v ktorom je každé dieťa ctené a je rešpektovaná jeho jedinečnosť. Je to prostredie, kde môže dieťa radostne a s nadšením naplno rozvíjať svoj unikátny potenciál k svojmu a spoločenskému prospechu a k uplatneniu sa v živote.

O čo ide v tomto projekte? Vzdelávací systém ako taký, by mal byť v dnešných časoch z pohľadu etikoterapeuta Vladimíra Červenáka reformovaný zásadným spôsobom tak, aby bolo dieťa slobodne vzdelávané, aby bola podporovaná jeho potreba vzdelávať sa na základe svojich vlastných potrieb a pocitov, aby mu bolo umožnené nachádzať cestu, ako byť užitočným pre spoločnosť a zároveň čo najviac pritom uplatnil svoje talenty a získané zručnosti a aby dieťa získalo návyk, že učenie a poznávanie je radosť. Aká je vízia eduvolúcie? „Zásadnou zmenou by mal byť posun od povinnej školskej dochádzky, ktorú tu máme od čias školskej reformy Márie Terézie, k ústavnému právu na vzdelávanie, podporovaného štátom vo všetkých vzdelávacích formách a systémoch. Či už v tradičnom školskom vzdelávacom systéme alebo v paralelnom samoriadenom vzdelávacom systéme,“ vysvetľuje Vladimír Červenák.

V exkluzívnom rozhovore si môžete vypočuť pohľad na mnohé zaujímavé oblasti z nášho života, ako napríklad:

·       prečo by sme sa mali učiť celý život a prečo sa túžime celý život vzdelávať

·       ako rozpoznať, či v našich životoch máme na semafore želenú

·       čo je príčinou osobných kríz, ale aj kríz vo svete

·       ako rozpoznávať princípy morálky a etiky v nás samotných

·       prečo je veľmi dôležité overovanie informácií

·       prečo pozeráme katastrofické správy ako prvé

·       kde môžeme v rozprávkach zachytiť paralelu s naším životom

Za rozhovor ďakujeme životnému koučovi a etikoterapeutovi – Vladimírovi Červenákovi

Pridaj komentár