Podľa obyvateľov Českej republiky je ideálne, aby mali rodičia dvoch potomkov – vyplynulo to zo záverov prieskumu* verejnej mienky agentúry STEM/MARK, ktorý prebehol na podnet internetového obchodu Špuntík.cz. Pre dve deti v rodine sa vyjadrilo takmer 73 % respondentov. Jedno dieťa je dostačujúce iba pre 6,9 % a tri deti považuje za ideálne 13,9 % opýtaných. V mestách je tiež značná zdržanlivosť, nakoľko v Prahe preferuje jediného potomka 14,5 % ľudí. To, že sa vo vekovej skupine medzi 26. a 35. rokom života stretávame v 7,7 % s názorom, podľa ktorého je ideálne nemať deti vôbec, možno považovať za alarmujúci trend do budúcna.

Čechom stačia dve deti!!! Až 55 % z nich sa ale bojí, že ich nedokážu zaistiť!

Od roku 1990 každoročné narastá veková hranica, pri ktorej si české páry zakladajú rodinu. V priemere sa táto hranica dnes pohybuje okolo 28. roku u žien i mužov, za ideálne však ženy považujú 25. a muži 30. rok života. Medzi 18. a 25. rokom je tendencia odkladať počatie potomkov na neurčito viac než polovica (55 %) ľudí. Po prekročení tejto vekovej hranice tiež výrazne odkladá tehotenstvo len jeden z piatich opýtaných. Že však i naďalej prevláda pomerne rozvážny prístup k rodičovstvu potvrdzuje, že i v neskoršom veku ľudia plánujú rodičovstvo skôr v trojročnom horizonte (vo vekovej skupine od 26 do 34 rokov až v polovici prípadov) ako v blízkej dobe. 70 % Čechov si je však zároveň vedomých rizikovosti neskoršieho tehotenstva pre matku i samotný plod.

Podľa viac než 72 % respondentov je najvhodnejší vekový rozdiel medzi súrodencami dva až tri roky. Aspoň jedno dieťa chcú počas svojho života počať 4 z 5 účastníkov prieskumu. Následne ale túžba po ďalšom počatí výrazne klesá až na 36,5 %. Viac ako 43 % opýtaných možnosť ďalšieho dieťaťa ani nezvažuje a 15,5 % je na vážkach. Všeobecne platí, že ďalšie dieťa chcú skôr muži, ktorí pre viacčlennú rodinu hlasujú v 40 % prípadov. U žien sa túžba po ďalšom potomkovi objavuje zriedkavejšie, a to konkrétne v necelých 34 % prípadov.

Po 35. narodeninách sa už takmer ¾ cítia byť na dieťa príliš starí, zatiaľ čo do 25 okov sa zase polovica Čechov cíti ešte príliš mladá. K plodeniu detí je najviac otvorená generácia vo veku od 26 do 34 okov. „Hlavné dôvody, prečo sa dnes páry neodvážia založiť si rodinu, musíme hľadať v spoločenskom prostredí. Každý rieši existenčné otázky typu vlastného finančného zaistenia, ako i možnosti prijateľného bývania. Je jasné, že starať sa o dieťa je záväzok, kvôli ktorému cítime väčšiu zodpovednosť a zároveň nás núti sa týmito otázkami zaoberať intenzívnejšie,“ tvrdí Darina Noviková, výkonná riaditeľka ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. Časté sú i motívy psychologického či sociopolitického charakteru, medzi ktorými vyčnieva nedôvera vo vlastnú schopnosť zaistenia zodpovedajúcej životnej úrovne pre dieťa (z toho má obavu 55 % opýtaných) a tiež neprehliadnuteľný dojem, že svet je nehostinné miesto pre život budúcich generácií, ktorý sa nejakým spôsobom prejavuje v 42 % prípadov.

______________________________________________________________________

*Objednávateľom prieskumu agentúry STEM/MARK je e-shop Špuntík.cz. Prieskumu sa formou online dotazníka zúčastnilo 510 respondentov, pričom v tejto reprezentatívnej vzorke sú pomerne zastúpení zástupcovia oboch pohlaví vo vekovom rozmedzí 18 – 45 rokov. Medzi ne boli zaradení rovnako jedinci s maturitou i bez maturity, ako i absolventi vysokých škôl.

Pridaj komentár